Absolutorium

Vzdělávání VOŠ je ukončeno absolutoriem. Jeho obsah a organizace jsou určeny platnými právními předpisy. Absolutorium se skládá:

  • ze zkoušky z cizího jazyka;
  • ze zkoušky z odborných předmětů;
  • z obhajoby absolventské práce.

Absolventská práce

Zadání absolventské práce

Student se přihlašuje k tématu absolventské práce v zimním období druhého ročníku na předepsaném formuláři (Zadání absolventské práce). V žádosti uvádí své celé jméno, zvolené téma, vedoucího práce (je studentovou povinností vedoucího práce předem oslovit), dále pracovní název práce, cíl práce a minimálně čtyři (zpravidla odborné) zdroje.

Podepsaný formulář odevzdají dle pokynů vedoucímu skupiny nebo zástupci ředitele školy. Po zpracování zadání absolventské práce obdrží student nejpozději do 15. března v letním období druhého ročníku. Student dostává kopii zadání a podpisem potvrzuji převzetí.

Termín odevzdání (přihlašování) zadání absolventské práce k rukám vedoucího skupiny nebo zástupce ŘŠ:
bude doplněno v relevantním období

 

Příslušný formulář najdete v sekci Dokumenty a formuláře VOŠ.

Téma absolventské práce

Téma je de facto oblastí zájmu, kterou student dále konkretizuje. Nabídka témat absolventských prací je zveřejňována na podzim 2. ročníku studia. Konkrétní témata jsou vypisována jednotlivými učiteli, resp. předmětovými komisemi tak, aby odpovídala oborovému zaměření studia. Výběr tématu je závazný.

Pokud si student nevybere z vypsaných témat, může navrhnout téma vlastní – dle svého zájmu, případně i s ohledem na potřeby praxe (např. smluvního pracoviště odborné praxe).

Téma student dále konkretizuje, zpracovává a konzultuje se zvoleným vedoucím absolventské práce.

Vedoucí absolventské práce

Vedoucím absolventské práce může být vyučující, který téma vypsal, člen stejné předmětové komise, jiný pedagog školy a ve výjimečných případech i odborník z praxe (externista). V případě vlastního tématu požádá student o vedení práce některého z pedagogů školy, ve výjimečných případech externistu. (Externího vedoucího absolventské práce je nutno předem konzultovat s vedením školy.) Vedoucí práce je schvalován ředitelem školy.

Vedoucí práce odborně a metodicky vede studenta. V průběhu psaní práce jsou vedeny konzultace nad dílčími texty. Dále se vedoucí snaží dosahovat u studenta souvislé a samostatné práce.

Pokyny pro psaní absolventské práce

Bližší popis absolventské práce, celého procesu a závazné úpravy najdete v Pokynech pro psaní absolventské práce.

Další informace získá student na semináři k absolventské práci a od svého vedoucího.