Maturita

Maturitní zkouška se dle platné legislativy dělí na společnou (státní) a profilovou (školní) část. O maturitní zkoušce se dočtete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Průvodce maturitní zkouškou

Přihlášení k maturitní zkoušce + témata

Nabídka a zápisy profilových zkoušek

Zápis profilových zkoušek proveďte dle příslušného oboru ve formulářích na odkazech níže. Seznam nabízených předmětů k maturitní zkoušce se řídí Nabídkou, formou a termíny maturitních předmětů pro profilovou část MZ, dokument vizte níže.

Formuláře na níže uvedených odkazech vyplňte do 16. 11. 2023.

Zápisy:

Seznamy maturitních témat dle oborů najdete v následujícím dokumentu:

Žák musí být k maturitní zkoušce přihlášen k 1. 12. 2023.

Nabídka a zápis literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury

23. 2. 2024 je nejzazší datum, do kdy může žák předat řediteli školy svůj Seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým v třídním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury:

Tvorba seznamu literatury žáka

 • 4.L Seznam literatury 2023/2024

 • 4.G a 4.PA Seznam literatury 2023/24

 • 4.PB Seznam literatury 2023/24

 • 4.S Seznam literatury 2023/24

Písemné maturitní práce

Písemné práce z českého jazyka a literatury se budou konat 4. 4. 2024.
Písemné práce z cizího jazyka se budou konat 5. 4. 2024.

Praktické maturitní zkoušky

Praktické maturitní zkoušky 4.G a 4.L se budou konat v termínu od 22. do 25. 4. 2024.
Praktické maturitní zkoušky 4.PA a 4.PB a JMZ se budou konat od 13. 5. do 17. 5. 2024.
Praktické maturitní zkoušky 4.S se budou konat od 2. 4. do 17. 5. 2024.

Termín volby praktické maturitní zkoušky bude v týdnu od 4. 3. do 8. 3. 2024.

Didaktické testy

Didaktické testy budou probíhat v termínu od 2. do 3. 5. 2024 dle Jednotného zkušebního schématu.

Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky 4.G a 4.L se budou konat v termínu od 20. 5. do 24. 5. 2024. 
Ústní maturitní zkoušky 4.PA, 4.PB a 4.S se budou konat v termínu od 27. 5. do 31. 5. 2024.

Předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne 5. června 2024 v Parkhotelu Richmond.

Pro třídy 4.PA a 4.PB od 13:30.
Pro třídy 4.G, 4.L a 4.S od 14:30.

Kritéria maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky viz webové stránky Cermatu
Profilová část maturní zkoušky viz přiložená kritéria.

Příprava k maturitní zkoušce

Dalšími zdroji pro přípravu k maturitě Vám mohou být: Nový Amos, Aplikace InspIS SETmobile a testy a zadání CERMATu z předchozích období.

Přezkum výsledků maturitní zkoušky

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky jsou na webu CERTMATu.

Jednotlivá maturitní zkouška

Více o JMZ...

Absolventky a absolventi vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru učitelství pro mateřské školy, kteří chtějí působit jako vychovatelky/vychovatelé, mohou získat požadovanou kvalifikaci vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětu pedagogika se zaměřením na vychovatelství.

Absolventky a absolventi vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vychovatelství, které chtějí získat kvalifikaci učitelky/učitelé mateřské školy, ji mohou získat vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětu pedagogika se zaměřením na předškolní věk.

Zájemci o vykonání maturitní zkoušky mohou kontaktovat Mgr. Lenku Šebestovou (354 224 713, lenka.sebestova@pedgym-kv.cz).

Přihláška k maturitní zkoušce musí být podána nejpozději do 1. prosince 2023.

Přihláška k maturitní zkoušce zde níže ke stažení.

Dle ustanovení § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších předpisů se za konání jednotlivé zkoušky platí úplata 2 000,- Kč za každou zkoušku.

Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky poukáže tuto částku na účet školy.

V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.

Údaje pro platbu:

 • číslo účtu: 19-5994340257/0100

 • variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

 • zpráva pro příjemce: JMZ + příjmení uchazeče

 

K přihlášce je nutno doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

V případě zájmu Vám mohou poskytnout konzultace pedagogové: 
PaedDr. Blanka Andrová (tel.: 354 224 725, e-mail: blanka.androva@pedgym-kv.cz) 
PhDr. Ljuba Šleisová (tel.: 354 224 725, e-mail: ljuba.sleisova@pedgym-kv.cz)

Dokumenty ke stažení:

Dodatky Europass

Co je Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení

 • Dokument doplňující vysvědčení o maturitní zkoušce, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
 • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
 • Slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a profesní uplatnění.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
 • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce.