Maturita

Maturitní zkouška se dle platné legislativy dělí na společnou (státní) a profilovou (školní) část. O maturitní zkoušce se dočtete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Kritéria hodnocení jsou zveřejňována MŠMT do 31. 3.

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky jsou na webu CERTMATu.

 

Termíny

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2023.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se budou konat v termínu 22.–26. května 2023, v podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2023.

Aktuální termíny maturitních zkoušek najdete na stránce Důležité termíny.

 

Nabídka a zápisy profilových zkoušek

Zápis profilových zkoušek proveďte dle příslušného oboru ve formulářích na odkazech níže. Seznam nabízených předmětů k maturitní zkoušce se řídí Nabídkou volitelných maturitních předmětů pro profilovou část MZ. Najdete zde v příloze.

Zápisy:

 • GYMNÁZIUM 2023
 • PEDAGOGICKÉ LYCEUM 2023
 • PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 2023
 • SOCIÁLNÍ ČINNOST 2023

Seznam maturitních témat:

 • MT_GYMNÁZIUM_2023 (zip)
 • MT_PEDAGOGICKÉ_LYCEUM_2023 (zip)
 • MT_PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA_2023 (zip)
 • MT_SOCIÁLNÍ ČINNOST_2023 (zip)

Nabídka a zápisy titulů ke zkoušce z českého jazyka a literatury

23. 2. 2024 je nejzazší datum, do kdy může žák předat řediteli školy svůj Seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

 • Žák vybírá 20 literárních děl.

 • Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla.

 • Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla.

 • Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla.

 • Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl.

 • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

 • Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým v třídním seznamu literárních děl.

Seznam literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury:

Tvorba seznamu literatury

S vytvořením seznamu literatury Vám pomůže připravený formulář, kde jednoduše navolíte vybrané tituly. Na uvedený e-mail Vám přijde seznam vybraných titulů.

Pokud používáte e-mail na Seznam.cz je nutné skrolovat na konce stránky a zvolit DALŠÍ → ULOŽIT CELOU ZPRÁVU. V uloženém souboru budete mít zaškrtnutá Vámi zvolená díla.

Oficiální odkazy:

Příprava k maturitě

Dalšími zdroji pro přípravu k maturitě Vám mohou být: Nový Amos, Aplikace InspIS SETmobile a testy a zadání CERMATu z předchozích období.

Jednotlivá maturitní zkouška

Absolventky a absolventi vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru učitelství pro mateřské školy, kteří chtějí působit jako vychovatelky/vychovatelé, mohou získat požadovanou kvalifikaci vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětu pedagogika se zaměřením na vychovatelství.

Absolventky a absolventi vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vychovatelství, které chtějí získat kvalifikaci učitelky/učitelé mateřské školy, ji mohou získat vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětu pedagogika se zaměřením na předškolní věk.

Zájemci o vykonání maturitní zkoušky mohou kontaktovat Mgr. Lenku Šebestovou (354 224 713, lenka.sebestova@pedgym-kv.cz).

Přihláška k maturitní zkoušce musí být podána nejpozději do 1. prosince 2022.

Přihláška k maturitní zkoušce zde níže ke stažení.

Dle ustanovení § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších předpisů se za konání jednotlivé zkoušky platí úplata 2 000,- Kč za každou zkoušku.

Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky poukáže tuto částku na účet školy.

V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.

Údaje pro platbu:

 • číslo účtu: 19-5994340257/0100

 • variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

 • zpráva pro příjemce: JMZ + příjmení uchazeče

 

K přihlášce je nutno doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

V případě zájmu Vám mohou poskytnout konzultace pedagogové: 
PaedDr. Blanka Andrová (tel.: 354 224 725, e-mail: blanka.androva@pedgym-kv.cz) 
PhDr. Ljuba Šleisová (tel.: 354 224 725, e-mail: ljuba.sleisova@pedgym-kv.cz)

Dokumenty ke stažení: