Přijímací řízení na VOŠ

Obor:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód programu: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Délka programu: 3 roky (v 6 obdobích) v denní i dálkové formě

Vzdělávání se zaměřuje zejména na přípravu studentů k výkonu náročné práce s lidmi v edukační a sociální oblasti v rámci státních i nestátních organizací se zvláštním zřetelem na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit pedagogického pracovníka. Vzdělávací program postihuje specifickou problematiku z všeobecné oblasti vzdělání, odborné vzdělání i obecně přenositelné dovednosti. Tím vzdělávací program umožňuje připravit studenty, aby se stali nejen odborníky, ale současně i všestranně rozvinutými osobnostmi. Studenti jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský život.

Profil absolventa

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci:

  1. učitele mateřské školy podle § 6 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  2. vychovatele podle § 16 odst. 1 písm. d zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  3. pedagoga volného času podle § 17 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  4. asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  5. učitele přípravné třídy základní školy podle § 8a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
  6. pečující osoby v dětské skupině podle § 5 odst. 5 písm. c zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Absolvent je připravován pro svou následnou praxi případně na studium vysoké školy v podobně zaměřeném oboru.

 

Učební plány

Přijímací řízení

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme na vyšší odborné škole DÁLKOVOU formu vzdělávání v oboru vzdělání 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika ve vzdělávacím programu 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Tento vzdělávací program je nabízen uchazečům na základě udělení rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace č. j. MSMT-7809/2021-19 pro dálkovou formu vzdělávání.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 40

 

Lhůta pro podání přihlášky:      do 31. 5. 2024 (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky)

Přijímací zkouška proběhne v termínu 19. 6. 2024. Uchazeči obdrží pozvánku nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Náhradní termín proběhne 27. 6. 2024.

Předpoklady ke vzdělávání:

  • úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (úspěšné vykonání maturitní zkoušky),

  • zdravotní způsobilost odpovídající oboru vzdělávání (onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání jsou závažné duševní nemoci a poruchy chování),

  • motivace k dalšímu vzdělávání,

  • osobnostní předpoklady, vč. dobrých komunikačních schopností. 

Délka vzdělávání v dálkové formě je 3 roky.

Výše školného je 3 000 Kč za celý školní rok. Platba probíhá ve dvou splátkách vždy na začátku každého studijního období. 

Učební plán dálkové formy vzdělávání je dostupný na webových stránkách v sekci Přijímací řízení na VOŠ.

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem. Jeho obsah a organizace jsou určeny platnými právními předpisy. Absolutorium se skládá ze zkoušky z jednoho cizího jazyka (anglický, německý, ruský), z odborných předmětů (pedagogiky, předškolní pedagogiky a pedagogiky volného času a zážitkové pedagogiky) a obhajoby absolventské práce.

 

Dokumenty

Kontaktní osoba

Dotazy k přijímacímu řízení směřujte na MgA. Vojtěcha Lőffelmanna, tel.: 354 224 714, 602 521 609; e-mail: vojtech.loffelmann@pedgym-kv.cz

FAQ | Často kladené dotazy

Musím mít maturitu?

Ano, pro studium na vyšší odborné škole musíte mít ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou. (V jakémkolim oboru.)

Jak je studium časově náročné?

Výuka v dálkové formě probíhá formou tzv. konzultací, ty probíhají pravidelně vždy jeden celý den v týdnu dle předem daného rozpisu. (Velká část studia je samozřejmě předmětem samostudia.) – Předpokládaným dnem konzultací je pondělí.

Součástí studia je také odborná praxe v zařízeních, kterou je nutno splnit v plném rozsahu. (vizte učební plán)

Dále se studenti musí zúčastnit adaptačního, lyžařského a turistického kurzu (dle učebního plánu).

Musím hrát na hudební nástroj?

Hra na hudební nástroj je součástí studia – vyučuje se hra na klavír.

Podmínkou k přijetí tedy hra na nástroj není, může být ale výhodou.

Jakou literaturu mám znát pro přijímací zkoušku?

Není předepsána žádná konkrétní odborná literatura. Je tedy jen na Vás, jaký titul si vyberete, chcete-li se o literatuře bavit.

Rozhodně není nutné se obsah knih učit nazpaměť. Jde spíše o zjišťování, zda o nějaké literatuře víte.

Co se rozumí „základním přehledem o zařízeních předškolního vzdělávání a mimoškolní pedagogiky“?

Zajímá nás Vaše představa o daných zařízeních. Např. jak probíhá běžný den.

Není nutné mít perfektní vhled – pro jeho získání se pravděpodobně hlásíte na tento obor.

Musím mít nějakou praxi v oboru?

Žádnou praxi mít nemusíte, v přijímacím pohovoru je to pouze plusový bod, nikoliv diskvalifikační.

Odborná praxe je součástí studia.

Hradí se za přihlášku administativní poplatek?

Ne, podání přihlášky není spojeno s úhradou administrativního poplatku.

Budu mít statut studenta?

Studenti dálkového studia nemají statut studenta.