Přijímací řízení na SŠ

Webové stránky k nové podobě přijímacího řízení (Cermat): https://www.prihlaskynastredni.cz/

Systém podávání přihlášek (DiPSy): https://dipsy.cz/

Je možno využít Infolinku pro uchazeče, kde vyškolení operátoři odpovídají rodičům a uchazečům na dotazy a v případě potřeby je provedou vyplněním elektronické přihlášky krok za krokem.

Linka 771 230 700 je v provozu denně od 9 do 19 hodin. 


Kontaktní osoba

Dotazy k přijímacímu řízení směřujte na Mgr. Lenku Šebestovou, tel.: 354 224 713, 736 514 069, e-mail: lenka.sebestova@pedgym-kv.cz

Aktuálně k přijímacímu řízení
Výsledky 1. kola přijímacího řízení
 
Povinné přílohy k přihlášce na SŠ
 
Ilustrační testy – VÝSLEDKY
 
Kritéria přijímacího řízení SŠ
 
Tiskopisy pro přijímací řízení SŠ
 

Průvodce přijímacím řízením

Záměr přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Příprava uchazeču

ILUSTRAČNÍ TESTY

Chcete si ověřit, zda byste přijímacími testy prošli? Proto na naší škole pořádáme ilustrační testy. K testu je třeba se přihlásit a pak už se jen dostavit do školy v den konání testu dle harmonogramu.

Ilustrační testy pro uchazeče se budou konat 24. 1. 2024

Přihlašování k ilustračním testům je otevřeno od 14. 1. 2024 do naplnění kapacity. Odkaz k přihlašování najdete v uvedeném termínu v aktualitě. Kapacita je omezená.

Výsledky IT najdete zde.

 

 

MOŽNOSTI K PŘÍPRAVĚ A PROCVIČOVÁNÍ

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce
Specifikace požadavků jsou dokumenty, které vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou.

Trénuj a uč se – TAU 
Aplikace Cermatu je určena k procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky. 

Procvičování testů a úloh
Tato aplikace slouží k přehlednému procvičování testů a úloh z předchozích ročníků jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Centrum – příprava na JPZ
Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku, ale i jejich učitelé a rodiče, kteří jim při přípravě pomáhají, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Aplikace InspIS SETmobile
Žáci mohou v rámci přípravy využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem Cermat). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Podpora MŠMT
Série výukových videí vznikajících v rámci podpůrné kampaně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Přijímačky bez obav, jejímž cílem je pomoci uchazečům při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku. Výukový materiál je primárně určen uchazečům o čtyřleté obory středních škol s maturitní zkouškou a nástavbová studia

Scio
Nabízí prezenční i online přípravu na přijímací zkoušky.

Přihláška

Přihlašování bude spuštěno 1. 2. 2024

Termín podání přihlášky do 20. 2. 2024.

Informace a proklik na Digitální přihlašovací systém (DiPSy) najdete na: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Povinné přílohy k přihlášce na střední školu

Pro obor GYMNÁZIUM (75-41-K/41)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy.

 

Pro obor PEDAGOGICKÉ LYCEUM (78-42-M/03)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy;
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Pro obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy;
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;
3. prohlášení o logopedické péči.

 

Pro obor SOCIÁLNÍ ČINNOST (75-41-M/01)
1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (doloženo vysvědčením nebo tiskopisem potvrzeným ředitelem základní školy;
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Formuláře najdete také v Tiskopisech pro přijímací řízení SŠ.

Pozvánka a informace k přijímacímu řízení

Pozvánky
Pozvánky k JPZ a školní přijímací zkoušce se posílá nejpozději 14 dnů před termínem konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím systému DiPSy (pro uchazeče s elektornickou přihláškou) nebo v listinné podobě (pro uchazeče s výpisy a tiskopisy).

Nahlížení do spisu
10., 13. a 14. května 2024 od 14:00 do 15:30 je možnost nahlédnout do spisu. Nahlédnutí do spisu slouží ke kontrole, zda spis obsahuje všechny dokumenty.
Pro nahlížení do spisu je potřeba objednat se předem prostřednictvím emailu lenka.sebestova@pedgym-kv.cz
Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu. Podání vyjádření se řídí podle § 36 stejného zákona. 

Termíny zkoušek

Termíny jednotné zkoušky

1. řádný termín12. 4. 2024
2. řádný termín15. 4. 2024
1. náhradní termín29. 4. 2024
2. náhradní termín30. 4. 2024

Termíny školní přijímací zkoušky (uchazeči budou včas informováni)
pouze pro níže uvedené studijní obory:

 • GYMNÁZIUM – zkouška z tělesné zdatnosti
 • PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – Zkouška z hudebních a jazykových dovedností
1. řádný termín18. března 2024
2. řádný termín20. března 2024
1. náhradní termín25. dubna 2024
2. náhradní termín26. dubna 2024

Výsledky

Výsledky zveřejní střední škola na webových stránkách a úřední desce školy a na webu centrálního systému (Dipsy) nejdříve 15. 5. 2024.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Studijní obory:

Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Kód oboru: 79-41-K/41

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí budou rozvíjet své sportovní dovednosti z předešlé přípravy (ZŠ, sportovní kluby, taneční kluby apod.)

 

Žákům–sportovcům, kteří jsou členy juniorských reprezentačních týmů, je umožněno studovat dle individuálních studijních plánů. Mohou se tak věnovat svému sportu, a současně nezanedbat své vzdělání.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou vybaveni k dalšímu studiu v terciárním vzdělávání, umějí kriticky pracovat se zdroji, ovládají dva cizí jazyky, získají kompetence k výběru další profese či směru vzdělávání a vnímají sport jako klíčovou součást lidského života a jsou si vědomi jeho rozličných benefitů.

 

Absolventi oboru často nachází své místo na pedagogických fakultách, fakultách tělesné výchovy a sportu a dalších humanitních oborech sociálně právních, zdravotních a dalších.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Cizí jazyk 2 (anglický, německý nebo ruský jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Zeměpis* 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Informatika a výpočetní technika 
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná výchova) 
Tělesná výchova I 
Osobnostní a sociální výchova 
Teorie tělesné výchovy

 

Volitelný předmět I:

 • Konverzace v cizím jazyce

 

Volitelný předmět II:

 • Biologický seminář
 • Historický seminář
 • Chemický seminář
 • Konverzace v 2. cizím jazyce
 • Matematický seminář
 • Seminář z informatiky
 • Společenskovědní seminář
 • Základy administrativy
 • Zeměpisný seminář

 

* Vzdělávací obor geologie je realizován v rámci předmětu zeměpis.

 

Během studia žáci dále absolvují:

 • 2x sportovně turistický kurz
 • 1x kurz lyžování a snowboardingu
Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)
 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)
 3. Výsledky ve školní přijímací zkoušce z tělesné zdatnosti

Pedagogické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/03

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí chtějí rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti a pedagogické schopnosti.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou vybaveni k dalšímu studiu v terciárním vzdělávání zejména pedagogických oborů. Disponují základními pedagogickými kompetencemi, které spočívají v odborných znalostech z pedagogiky, psychologie, dovednostech komunikačních, dále specifických dovednostech estetického vyjadřování, pohybové obratnosti a kultivovanosti.

Naši absolventi nacházejí své místo na pedagogických fakultách, uměleckých vysokých školách nebo také v oborech jako psychologie, andragogika nebo v dalších humanitních oborech.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Cizí jazyk 2 (anglický, německý nebo ruský jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Zeměpis 
Informatika a výpočetní technika 
Tělesná výchova 
Dramatická výchova 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Pedagogika 
Psychologie

 

Specializace (od druhého ročníku)

 • Dramatická výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova

 

Volitelný předmět I (od 3. ročníku):

 • Konverzace v 1. cizím jazyce

 

Volitelný předmět II (od 4. ročníku):

 • Biologický seminář
 • Historický seminář
 • Chemický seminář
 • Konverzace v 2. cizím jazyce
 • Matematický seminář
 • pedagogicko-psychologický seminář
 • Společenskovědní seminář
 • Základy administrativy
 • Zeměpisný seminář

 

Nepovinný předmět

 • Sborový zpěv

 

Během studia žáci dále absolvují:

 • sportovně turistický kurz
 • lyžařský kurz
 • + další dle zvolené specializace

 

Nedílnou součástí studia je také odborná praxe

Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)

 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)

Poznámky:

Podmínkou přijetí do tohoto oboru je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle § 60a Školského zákona a Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-M/01

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí chtějí rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti a pedagogické schopnosti zejména s ohledem na předškolní a mimoškolní vzdělávání.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou připravováni především na  předpokládané zapojení do praxe v pedagogické oblasti, ale i na studium na oborově stejně či podobně zaměřených školách terciárního vzdělávání. Absolventi disponují pedagogickými kompetencemi, které spočívají v odborných znalostech z pedagogiky, psychologie, dovednostech komunikačních, dále specifických dovednostech estetického vyjadřování, pohybové obratnosti a kultivovanosti.

Naši absolventi nacházejí své místo v mateřských školách, školních družinách a klubech, domovech dětí a mládeže, centrech volného času apod. Jsou ale také studenty pedagogických fakult, uměleckých vysokých škol, nebo v dalších humanitních oborech jako je např. psychologie.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Zeměpis 
Informatika a výpočetní technika 
Pedagogika 
Psychologie 
Pedagogická praxe 
Dramatická výchova s metodikou 
Výtvarná výchova s metodikou 
Hudební výchova s metodikou 
Hra na hudební nástroj 
Sborový zpěv 
Literární a jazykové praktikum 
Didaktika poznávacích a praktických činností 
Didaktika tělesné výchovy 
Tělesná výchova

 

Specializace (od 3. ročníku)

 • Dramatická výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova

 

Během studia žáci dále absolvují:

 • sportovně turistický kurz
 • lyžařský kurz
Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)

 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)

 3. Výsledky školní přijímací zkoušky z hudebních dovedností a logopedických kompetencí.

Poznámky:

Podmínkou přijetí do tohoto oboru je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle § 60a Školského zákona a Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou.

Sociální činnost

Kód oboru: 75-41-M/01

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí chtějí rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti v sociální oblasti.

Žáci se kromě všeobecných kompetencí rozvíjí v oblastech sociální, ekonomické, pedagogické, psychologie, estetiky a odborné praxe.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou připravováni na předpokládané zapojení do praxe v sociální oblasti, ale i na studium na oborově stejně či podobně zaměřených školách terciárního vzdělávání. Disponují všeobecnými i odbornými kompetencemi, které jim pomohou k uplatnění na trhu práce a k životu v době, která je plna neočekávaných výzev.

 

Naši absolventi splňují kvalifikační podmínky pro výkon profese pracovníků v sociálních službách (v různých druzích a formách), dále pro práci v sociálním či administrativním úseku státní správy, v příspěvkových a neziskových organizacích a své místo nacházejí na vysokých školách především v sociální práce, pedagogiky a dalších podobných humanitních oborech.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Informatika a výpočetní technika 
Základy administrativy 
Řízení sociálních služeb 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Osobnostní a dramatická výchova 
Pracovní praktikum 
Pedagogika 
Psychologie 
Základy ekonomie 
Základy pečovatelství 
Praxe 
Tělesná výchova

 

Profilace (od 3. ročníku)

 • Ekonomická:
  • Účetnictví
  • Ekonomie
  • Hospodářská korespondence
  • Aplikovaná výpočetní technika
  • Sociální a zdravotní zabezpečení
 • Výchovná:
  • Hudební výchova s metodikou
  • Socioprofesní dovednosti
  • Výtvarná výchova s metodikou
  • Zdravotní a tělesná výchova

 

Volitelný předmět (od 4. ročníku):

 • Konverzace v cizím jazyce
 • Biologický seminář
 • Historický seminář
 • Matematický seminář
 • Společenskovědní seminář

 

Během studia žáci dále absolvují sportovně turistický kurz.

Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)

 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)

Poznámky:

Podmínkou přijetí do tohoto oboru je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle § 60a Školského zákona a Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou.

Den otevřených dveří

Tradičně pořádáme dva termíny dne otevřených dveří tak, abyste se k nám mohli přijet podívat, poznat naši školu a zeptat se na vše, co Vás bude zajímat.

Termíny

Den otevřených dveří (1. termín): 24. listopadu 2023 od 13:30   
Den otevřených dveří (2. termín): 13. ledna 2024 od 9:00