Přijímací řízení na SŠ

Informace ke dni otevřených dveří najdete níže na stránce.

Obory:

Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Kód oboru: 79-41-K/41

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí budou rozvíjet své sportovní dovednosti z předešlé přípravy (ZŠ, sportovní kluby, taneční kluby apod.)

 

Žákům–sportovcům, kteří jsou členy juniorských reprezentačních týmů, je umožněno studovat dle individuálních studijních plánů. Mohou se tak věnovat svému sportu, a současně nezanedbat své vzdělání.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou vybaveni k dalšímu studiu v terciárním vzdělávání, umějí kriticky pracovat se zdroji, ovládají dva cizí jazyky, získají kompetence k výběru další profese či směru vzdělávání a vnímají sport jako klíčovou součást lidského života a jsou si vědomi jeho rozličných benefitů.

 

Absolventi oboru často nachází své místo na pedagogických fakultách, fakultách tělesné výchovy a sportu a dalších humanitních oborech sociálně právních, zdravotních a dalších.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Cizí jazyk 2 (anglický, německý nebo ruský jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Zeměpis* 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Informatika a výpočetní technika 
Estetická výchova (hudební nebo výtvarná výchova) 
Tělesná výchova I 
Osobnostní a sociální výchova 
Teorie tělesné výchovy

 

Volitelný předmět I:

 • Konverzace v cizím jazyce

 

Volitelný předmět II:

 • Biologický seminář
 • Historický seminář
 • Chemický seminář
 • Konverzace v 2. cizím jazyce
 • Matematický seminář
 • Seminář z informatiky
 • Společenskovědní seminář
 • Základy administrativy
 • Zeměpisný seminář

 

* Vzdělávací obor geologie je realizován v rámci předmětu zeměpis.

 

Během studia žáci dále absolvují:

 • 2x sportovně turistický kurz
 • 1x kurz lyžování a snowboardingu
Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)
 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)
 3. Výsledky ve školní přijímací zkoušce z tělesné zdatnosti

Pedagogické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/03

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí chtějí rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti a pedagogické schopnosti.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou vybaveni k dalšímu studiu v terciárním vzdělávání zejména pedagogických oborů. Disponují základními pedagogickými kompetencemi, které spočívají v odborných znalostech z pedagogiky, psychologie, dovednostech komunikačních, dále specifických dovednostech estetického vyjadřování, pohybové obratnosti a kultivovanosti.

Naši absolventi nacházejí své místo na pedagogických fakultách, uměleckých vysokých školách nebo také v oborech jako psychologie, andragogika nebo v dalších humanitních oborech.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Cizí jazyk 2 (anglický, německý nebo ruský jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Zeměpis 
Informatika a výpočetní technika 
Tělesná výchova 
Dramatická výchova 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Pedagogika 
Psychologie

 

Specializace (od druhého ročníku)

 • Dramatická výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova

 

Volitelný předmět I (od 3. ročníku):

 • Konverzace v 1. cizím jazyce

 

Volitelný předmět II (od 4. ročníku):

 • Biologický seminář
 • Historický seminář
 • Chemický seminář
 • Konverzace v 2. cizím jazyce
 • Matematický seminář
 • pedagogicko-psychologický seminář
 • Společenskovědní seminář
 • Základy administrativy
 • Zeměpisný seminář

 

Nepovinný předmět

 • Sborový zpěv

 

Během studia žáci dále absolvují:

 • sportovně turistický kurz
 • lyžařský kurz
 • + další dle zvolené specializace

 

Nedílnou součástí studia je také odborná praxe

Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)

 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)

Poznámky:

Podmínkou přijetí do tohoto oboru je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle § 60a Školského zákona a Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru: 75-31-M/01

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí chtějí rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti a pedagogické schopnosti zejména s ohledem na předškolní a mimoškolní vzdělávání.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou připravováni především na  předpokládané zapojení do praxe v pedagogické oblasti, ale i na studium na oborově stejně či podobně zaměřených školách terciárního vzdělávání. Absolventi disponují pedagogickými kompetencemi, které spočívají v odborných znalostech z pedagogiky, psychologie, dovednostech komunikačních, dále specifických dovednostech estetického vyjadřování, pohybové obratnosti a kultivovanosti.

Naši absolventi nacházejí své místo v mateřských školách, školních družinách a klubech, domovech dětí a mládeže, centrech volného času apod. Jsou ale také studenty pedagogických fakult, uměleckých vysokých škol, nebo v dalších humanitních oborech jako je např. psychologie.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Zeměpis 
Informatika a výpočetní technika 
Pedagogika 
Psychologie 
Pedagogická praxe 
Dramatická výchova s metodikou 
Výtvarná výchova s metodikou 
Hudební výchova s metodikou 
Hra na hudební nástroj 
Sborový zpěv 
Literární a jazykové praktikum 
Didaktika poznávacích a praktických činností 
Didaktika tělesné výchovy 
Tělesná výchova

 

Specializace (od 3. ročníku)

 • Dramatická výchova
 • Hudební výchova
 • Tělesná výchova
 • Výtvarná výchova

 

Během studia žáci dále absolvují:

 • sportovně turistický kurz
 • lyžařský kurz
Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)

 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)

 3. Výsledky školní přijímací zkoušky z hudebních dovedností a logopedických kompetencí.

Poznámky:

Podmínkou přijetí do tohoto oboru je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle § 60a Školského zákona a Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou.

Sociální činnost

Kód oboru: 75-41-M/01

Popis oboru:

Tento vzdělávací program čtyřletého vzdělávacího cyklu je nabízen v denní formě pro žáky, kteří kromě všeobecných kompetencí, dovedností a znalostí chtějí rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti v sociální oblasti.

Žáci se kromě všeobecných kompetencí rozvíjí v oblastech sociální, ekonomické, pedagogické, psychologie, estetiky a odborné praxe.

Uplatnění absolventů:

Absolventi jsou připravováni na předpokládané zapojení do praxe v sociální oblasti, ale i na studium na oborově stejně či podobně zaměřených školách terciárního vzdělávání. Disponují všeobecnými i odbornými kompetencemi, které jim pomohou k uplatnění na trhu práce a k životu v době, která je plna neočekávaných výzev.

 

Naši absolventi splňují kvalifikační podmínky pro výkon profese pracovníků v sociálních službách (v různých druzích a formách), dále pro práci v sociálním či administrativním úseku státní správy, v příspěvkových a neziskových organizacích a své místo nacházejí na vysokých školách především v sociální práce, pedagogiky a dalších podobných humanitních oborech.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura 
Cizí jazyk 1 (anglický nebo německý jazyk) 
Základy společenských věd 
Dějepis 
Matematika 
Fyzika 
Chemie 
Biologie 
Informatika a výpočetní technika 
Základy administrativy 
Řízení sociálních služeb 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Osobnostní a dramatická výchova 
Pracovní praktikum 
Pedagogika 
Psychologie 
Základy ekonomie 
Základy pečovatelství 
Praxe 
Tělesná výchova

 

Profilace (od 3. ročníku)

 • Ekonomická:
  • Účetnictví
  • Ekonomie
  • Hospodářská korespondence
  • Aplikovaná výpočetní technika
  • Sociální a zdravotní zabezpečení
 • Výchovná:
  • Hudební výchova s metodikou
  • Socioprofesní dovednosti
  • Výtvarná výchova s metodikou
  • Zdravotní a tělesná výchova

 

Volitelný předmět (od 4. ročníku):

 • Konverzace v cizím jazyce
 • Biologický seminář
 • Historický seminář
 • Matematický seminář
 • Společenskovědní seminář

 

Během studia žáci dále absolvují sportovně turistický kurz.

Požadavky přijímacího řízení:
 1. Výsledky hodnocení dosažené v jednotné přijímací zkoušce (český jazyk a matematika)

 2. Výsledky vzdělávání na základní škole (známky na konci 8. ročníku a známky v pololetí 9. ročníku)

Poznámky:

Podmínkou přijetí do tohoto oboru je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle § 60a Školského zákona a Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou.

Přijímací řízení

Dotazy k přijímacímu řízení směřujte na Mgr. Lenku Šebestovou, tel.: 354 224 713, 736 514 069, e-mail: lenka.sebestova@pedgym-kv.cz

Na naší škole se NEKONAJÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY do žádného studijního oboru.

 

Na stránkách CERMATu najdete:

 

Kritéria přijímacího řízení zveřejňujeme nejpozději do konce ledna.

Formuláře:

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení najdete na Úřední desce.

Den otevřených dveří

Tradičně pořádáme dva termíny dne otevřených dveří tak, abyste se k nám mohli přijet podívat, poznat naši školu a zeptat se na vše, co Vás bude zajímat.

Termíny DOD najdete na stránce Důležité termíny.

Příprava uchazečů na JPZ

Ilustrační testy

Chcete si ověřit, zda byste přijímacími testy prošli? Proto na naší škole pořádáme ilustrační testy. K testu je třeba se přihlásit a pak už jen stačí počkat do data konání testu (leden).

Informace o přihlášení a termínu bude včas doplněna.

Výsledky ilustračních testů najdete zde v přiložených dokumentech.

Opravené záznamové archy si mohou uchazeči vyzvednout od 30. 1. 2023 v době od 13:00 do 15:00 (v pátek do 14:00) v sekretariátě školy.

Testy na InspIS SETmobile

Žáci mohou v rámci přípravy využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Specifikace požadavků pro Jednotnou přijímací zkoušku (český jazyk a matematika)

Web CERMATu nabízí:

Další užitečné odkazy: