Výchovné poradenství a primární prevence

Výchovná poradkyně:

Mgr. Zuzana Týnková  
kabinet č. D13 (v domečku)  
telefon do kabinetu: 354 224 750  
telefon do školy: 354 224 711 (sekretariát)  
mobil: 608 907 894  
zuzana.tynkova@pedgym-kv.cz  
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:30-14:15 hodin, jiný termín na základě předchozí domluvy (aktuální přítomnost ověřte dle aktuálního rozvrhu)

Metodička prevence:

Mgr. Alžběta Pospíšilová  
kabinet č. 426  
telefon do kabinetu: 354 224 738  
telefon do školy: 354 224 711 (sekretariát)  
mobil: 777 268 316  
alzbeta.pospisilova@pedgym-kv.cz
Konzultační hodiny: Úterý 10:35-11:50 hodin, ostatní konzultace po domluvě (aktuální přítomnost ověřte dle aktuálního rozvrhu)

Výchovné poradenství

Kdy se obrátit na výchovného poradce?
 • Máte problémy se zvládáním učiva.

 • Máte diagnostikovanou specifickou poruchu školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.) nebo máte jiné potíže, které Vám momentálně brání rozvinout svůj potenciál ve škole na maximum.

 • Necítíte se dobře ve své třídě.

 • Máte pocit, že doma nemáte vytvořené takové podmínky, které by podpořily Váš školní úspěch.

 • Chybí Vám motivace pro studium.

 • Hledáte další uplatnění po absolvování naší školy.

Náplň práce výchovného poradce:
 • spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy;

 • práce s žáky;

 • činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost – poradenská a informační;

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc žákům/studentům;

 • spolupráce s externími institucemi, spolupráce s vedením školy.

V OBLASTI METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI:

Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc, uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů, informuje rodiče žáků a učitele o činnosti výchovného poradce, organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

V OBLASTI PRÁCE SE ŽÁKY S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY:

Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky, pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, podává návrhy na vyšetření v PPP, SPC, ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na řešení výchovných problémů žáků.

V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ:

Poskytuje poradenskou a informační činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání (individuální poradenství, besedy, přednášky), shromažďuje nabídky studia na VOŠ, VŠ a konzervatořích i další informace o dalším studiu, metodicky pomáhá při správném vyplnění a včasném odeslání přihlášek žáků k dalšímu studiu.

DÁLE:

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák), spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR.

Rejstřík kontaktů a odkazů z oblasti kariéry
Školská poradenská zařízení, krizová centra

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary    
Lidická 590/38, 360 20 Karlovy Vary    
Telefon: 602 572 887    
E-mail: sekretariat@pppkv.cz    
Web: www.pppkv.cz

Speciálně pedagogické centrum    
Vančurova 83, 36001 Karlovy Vary    
Telefon: 739 322 351    
E-mail: spckv@specskoly.eu    
Web: www.specskoly.cz

Res Vitae, z.s.    
Blahoslavova 659/18, 360 01 Karlovy Vary-Drahovice    
Telefon: 353 588 080, 732 963 356    
Web: www.resvitae.cz

Linka důvěry    
Seznam linek důvěry aktuálně sdružených v České asociaci pracovišť linek důvěry (ČAPLD) najdete na: https://www.capld.cz/linky-duvery-cr/

 

Duševní zdraví

Nepanikař    
První pomoc při psychických potížích. - https://nepanikar.eu/

Opatruj se    
Webové stránky www.opatruj.se odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi.

Nevypusť duši    
Praktické a ověřené informace o péči o duševní zdraví. - www.nevypustdusi.cz

Sebepoznání

Emiero kariérní poradce    
Emiero test prozradí, na jakou práci se hodíte. - www.emiero.cz

Profitest na portálu Infoabsolvent    
Velmi zajímavě a komplexně udělaný test, který má respondenta nasměrovat při úvahách o vhodném oboru a povolání. - https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

COMDI – demo verze, 6 testů zdarma    
Testy v demo verzi jsou přístupné zdarma pro všechny. Každý test trvá do 10 minut. Všechny testy jsou poměrně dobře propracované. - https://demo.comdi.cz/nabidka.php

 

Činnost výchovného poradce je vymezena §34 Zákona č. 395/1991 Sb. O školských zařízeních a Vyhláškou č. 130/1980 o výchovném poradenství (Sbírka zákonů č. 130/1980, část31, s. 595-598).

Primární prevence

Metodik prevence se v oblasti práce se žáky, jejich rodiči a třídními a ostatními učiteli stará převážně o:

 • péči o zdravé vztahy a podporu zdravého klimatu ve třídě

 • prevenci v oblasti zdravého životního stylu

 • prevenci v oblasti užívání sociálních sítí

 • poskytování poradenství žákům s rizikem, nebo projevem sociálně patologického chování – šikana, záškoláctví, užívání návykových látek, ostatních závislostí, rizika školního neúspěchu

 • spolupráce s třídním učitelem při zachycení varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů jak u jednotlivých žáků, tak popřípadě u celých tříd

Metodik koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.

Dále navrhuje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů tam, kde je to možné a metodicky daným učitelům pomáhá.

Využívá nabídek institucí a agentur poskytujících preventivní programy.

Metodik zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence na škole.